ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกรรม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรม

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสง่า แต่เชื้อสาย

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมที่ปรึกษา สอศ.


นายวิทวัต ปัญจมะวัต

 ปฏิบัติหน้าที่แทน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

ดร.นิติ นาชิต

ปฏิบัติหน้าที่แทน ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

........

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, ผู้อำนวยการหน่วยฯ


นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.นิติ นาชิต

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


...

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


....
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.นิติ นาชิต

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, ผู้อำนวยการหน่วยฯ

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวิวัฒน์ วานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


น.ส.เกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ