รายละเอียด กฏหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

 มติ ครม.แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนทระดับสูงภาครัฐ (Goverment Chief Information Officer Management Guideline) | 308
 

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนทระดับสูงภาครัฐ (Goverment Chief Information Officer Management Guideline)

 
 

เอกสารแนบ