ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ

 TitleSizeModified Date
คู่มือ อบรมปฎิบัติการ การติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTVUnknown2/7/2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของ ผอ. สนผ. 14 มกราคม 25641.44 MB14/1/2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านอรรถพล) 14 มกราคม 2564478.22 KB14/1/2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านยศพล) 14 มกราคม 25646.32 MB14/1/2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านมณฑล) 14 มกราคม 25642.92 MB14/1/2564
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของเลขาธิการฯ 14 มกราคม 256416.85 MB14/1/2564
Digitalization ของการศึกษารองรับวิถีใหม่ (New Normal)5.84 MB29/10/2563
รวม Presentation คอนเฟอเรนซ์ พุธที่ 29 เมษายน 256338.21 MB30/4/2563
เอกสารประชุมคอนเฟอร์เร้น วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชุดที่ 2692.82 KB28/6/2562
เอกสารประชุมคอนเฟอร์เร้น วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชุดที่ 11.06 MB28/6/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 1122.23 KB6/3/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 2772.80 KB6/3/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 32.33 MB6/3/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 43.95 MB6/3/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 5225.22 KB6/3/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 61.26 MB6/3/2562
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 74.59 MB6/3/2562
เอกสารประชุม 19 ธ.ค.61 (เลขามอบนโยบายVDOConferrent)20.31 MB19/12/2561
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา19.22 MB13/11/2561
เอกสารนำเสนอของเลขาสอศ. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน 6 ก.ย.6128.37 MB7/9/2561
เอกสารนำเสนอของเลขาสอศ. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ 5 ก.ย.6133.01 MB7/9/2561
แนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ5.25 MB5/9/2561
Bannerตลาดนัดแรงงาน จ ปัตตานี364.12 KB10/5/2561
Workshop Data Matching วันที่ 2 พฤษภาคม6111.50 MB4/5/2561
สรุปรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา177.47 MB30/3/2561
ผลการสรุปการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มเเข็งอาชีวศึกษา กลุ่มที่5-19 977.24 KB7/11/2560
ผลการสรุปการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มเเข็งอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 1-4และ 16 193.82 KB7/11/2560
เอกสารการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย ท่านเลขาธิการ สอศ. จ.ลำปาง13.17 MB7/11/2560
เอกสารเผยแพร่รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 100 เรื่อง1.84 MB18/10/2560
เอกสารการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.04.97 MB18/10/2560
เอกสารนำเสนอประชุมผู้บริหารของเลขาธิการฯ 9-10-6019.37 MB10/10/2560
เอกสารนำเสนอประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านประชาคม)9-10-601.21 MB10/10/2560
รายงานข้อมูลประจำปี 2559 (ANNUAL REPORT 2016)199.03 MB18/8/2560
เอกสารนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประชุมผู้บริหาร2.72 MB22/2/2560
การปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการปฏิรูปอาชีวศึกษา 3.72 MB22/2/2560
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริต4.66 MB22/2/2560
ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รองบุญส่ง)3.24 MB22/2/2560
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐ(รองฯประชาคม)2.20 MB22/2/2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (รองวณิชย์อ่วมศรี)1.75 MB2/3/2560
powerpointเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2.77 MB31/10/2559
powerpointประเทศไทย 4.0 กับการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 26 ต.ค.593.75 MB31/10/2559
"ใบขอใช้บริการระบบติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ MailGoThai และ G-Chat พร้อมคู่มือ" (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)6.18 MB7/9/2559
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Thailand (ฉบับเต็ม)5.99 MB22/8/2559
ppt ลอศ_10 มิย.บรรยายประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.5928.48 MB13/6/2559
เอกสารแผ่นพับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี2.14 MB27/3/2559
เอกสารการประชุมอาชีวะ รัฐ+เอกชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี10.77 MB7/3/2559
ข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ข้อมูลลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 ก.พ.59 46.88 KB17/2/2559
เอกสารประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา5.65 MB12/2/2559
ตัวอย่าง Certificate7.98 MB2/10/2555
แบบฟอร์มการเดินทางต่างประเทศ(แบบใหม่)36.00 KB2/10/2555