คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


 
นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกรรม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรม

นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสง่า แต่เชื้อสาย

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมที่ปรึกษา สอศ.


.....

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

....

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์, ผู้อำนวยการหน่วย


นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.นิติ นาชิต

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


...

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.นิติ นาชิต

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวิวัฒน์ วานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


น.ส.เกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ