วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ยุทธศาสตร์ (ปีพ.ศ.2561 - ปีพ.ศ.2564)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปีพ.ศ.2561 - ปีพ.ศ.2564)

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ


พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21”

1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ)

 1. เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน
 2. เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.)
 3. ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ
 4. แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่
 5. สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding)
 6. จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง)

2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

 1. พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ)
 2. จัดการศึกษารองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ)
 3. พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
 4. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน)
 5. อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN

3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills

 1. ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ)
 2. เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training)
 4. หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
 5. Startup/Business online

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล

 1. ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน
 2. พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
 3. แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ
 4. สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

 1. อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ
 2. บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน
 3. Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ
 4. สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ”

ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ

 1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
 2. พัฒนาครูและองค์กร
 3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
 4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม
 5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
 6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
 7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
 8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
 9. เน้นทำงานประสานชุมชน
 10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจำ
 นำภาพลักษณ์ที่ดี                    ใช้เทคโนโลยีบริหาร
 ประสานเครือข่าย                     ขยายทวิภาคี
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ"