รายชื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายรอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการโดยตำแหน่ง


นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา


นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา


ดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง

ผู้แทนองค์กรเอกชน


นายมานะผล ภู่สมบุญ

ผู้แทนองค์กรเอกชน


นายประดิษฐ์ วัชระดนัย

ผู้แทนองค์กรเอกชน


นายณรงค์ จันทะธรรม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวณิชย์ อ่วมศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายธีระ ณ วังขนาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางปัทมาวลัย รัดนพล

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายนิยม ไวยรัชพานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายบำเพ็ญ เขียวหวาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

ผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอดิศร สินประสงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางศิริพรรณ ชุมนุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ 
      กรรมการและเลขานุการ