รายชื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

.....
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

 

นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
พลตรีหญิง กฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน

 

นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.มงคล มงคลวงศ์โรจน์
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุวรรณณี คำมั่น
นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
นายจรูญ ชูลาภ
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

 

นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
นางศิริพรรณ ชุมนุม
นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
นายสมเกียรติ ชอบผล

 

นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
นายเร็วจริง รัตนวิชา
นายเสนอ จันทรา

 

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
นายอินทร์ จันทร์เจริญ
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

 

นายณรงค์ แผ้วพลสง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุวรรณณี คำมั่น

นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

นายจรูญ ชูลาภ

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้

นางศิริพรรณ ชุมนุม

นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช

นายสมเกียรติ ชอบผล

นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง

นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์

นายเร็วจริง รัตนวิชา

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

นายอินทร์ จันทร์เจริญ

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรม