ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกรรม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรม

นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


.....

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมที่ปรึกษา สอศ.


.....

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, ผู้อำนวยการหน่วยฯ


นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายสง่า แต่เชื้อสาย

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.นิติ นาชิต

รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางบุษกร ภัทรพิศาล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

.....

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวัชระ เกิดสิน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, ผู้อำนวยการหน่วยฯ

.....

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นายวิวัฒน์ วานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


น.ส.เกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ