ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จำนวนผู้เรียน
     ในปีการศึกษา 2559 จำนวนผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้นและจำแนกตามระดับที่เปิดสอน ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรนอกระบบอื่น  

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ *จำนวนผู้เรียนที่เบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2559 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2559)
 

ตารางที่ 2 จำนวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทวิชา ระดับ และชั้นปี

ที่มา http://datacenter.vec.go.th ปีการศึกษา 255 9 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 255 9
ผู้จัดทำข้อมูล : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนของสถานศึกษา
ผู้รวบรวมข้อมูล : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 
ตารางที่ 3 จำนวนผู้เรียน จำแนกตามหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรนอกระบบอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

ที่มา http://datacenter.vec.go.th ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 255 9
ผู้จัดทำข้อมูล : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนของสถานศึกษา
ผู้รวบรวมข้อมูล : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หมายเหตุ : *ภาคเรียน ๒/๒๕๕๘ หมายถึง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑/๒๕๕๙ หมายถึง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จำนวนบุคลากร
บุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) รายละเอียดดังนี้
๒.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 346 คน
๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16,977 คน
๒.๓ บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) จำนวน 376 คน
รวมจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 17,699 คน
 
ตารางที่ 4 อัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่มา : กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล สำนักอำนวยการ ณ วันที่ 2 4 กันยายน 2559

ตารางที่ 5 อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา : กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล สำนักอำนวยการ ณ วันที่ 2 4 กันยายน 2559

ตารางที่ 6 อัตราบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)

ที่มา : กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล สำนักอำนวยการ ณ วันที่ 2 4 กันยายน 255 9

จำนวนสถานศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวนรวมทั้งสิ้น 426 แห่ง ประกอบด้วย
ตารางที่ 7 จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559
จำนวนสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 255 1 มาตรา 6 และมาตรา 13 ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 7 มิถุนายน 2555 จำนวน 19 สถาบัน และกฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 255 6
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 255 6  จำนวน 4 สถาบัน รวมสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 2 3 สถาบัน และมีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 202 แห่ง
ประกอบด้วย

ตารางที่ 8 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 23 สถาบัน
ที่มา : ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่มา : ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ตารางที่ 9 สรุปจำนวนนักเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 255 9
จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และชั้นปี

หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รวมนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา2557 ซึ่งเป็นนักศึกษาตกค้างที่ยังรักษาสภาพนักศึกษาอยู่
ที่มา : ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 5 กันยายน 255 9