สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล

ผู้จัดทำข้อมูล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ.มีจำนวนทั้งหมด 429 แห่ง ประกอบด้วย

(หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษากรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน)

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาครัฐ

ลำดับ NO. ประเภทสถานศึกษา Division จำนวนสถานศึกษา Number of Instututions
1  วิทยาลัยเทคนิค Technical College 132
2  วิทยาลัยการอาชีพ Industrial and Community Education College 135
3  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยว College of Business Administration and Tourism 3
4  วิทยาลัยพณิชยการ Commercial College 5
5  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม Arts and Crafts College 3
6  วิทยาลัยสารพัดช่าง Polytechnic College 48
7  วิทยาลัยอาชีวศึกษา Vocational College 39
8  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ Technologhy and managerment college 9
9  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี College of Agriculture and Technology 43
10  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง Goldsmith College 1
11  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ Ship Building Industrial and Technology College 3
12  วิทยาลัยประมง Fishery College 3
13  วิทยาลัยการอาชีวศึกษา Vocational College 1
14  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ Science Based Technology Vocational College 1
15  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง College of Agricultural Technology 1
16  วิทยาลัยเสริมทักษะ พระภิกษุสามเณร 1
17  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 1
  รวม 429
 
ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำแนกตามจังหวัด

สถานศึกษาในสังกัด (จำแนกตามจังหวัด)

ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด


หมายเหตุ : หากข้อมูลสถานศึกษาของท่านไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีการแก้ไข

กรุณาจัดส่งข้อมูลทาง e-mail : phanee-77@hotmail.com