สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

ระบบค้นหาหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

รายการหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ พุทธศักราช 2562

รายการหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ พุทธศักราช 2556


ปีงบประมาณ 2563

 1. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม (วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น.)
 2. เอกสารประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 (15 มกราคม 2563)
 3. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 4. ขอเชิญรับหนังสือเรียนที่ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจประเมินคุณภาพ
 5. ขอให้สำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฯ ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
 6. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 7. ขอเชิญรับหนังสือเรียนที่สำนักพิมพ์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจประเมินคุณภาพปีงบประมาณ 2563 รอบปรับปรุง
 8. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม (วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.)
 9. เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 23 กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2562

 1. แจ้งประเด็นที่ต้องการหารือเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
 2. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม (ขอเปลี่ยนเวลาเริ่มประชุมเป็น 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1)
 3. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม (วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.)
 4. ปฎิทินการปฏิบัติงานตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 5. หลักเกณฑ์การจัดพิมพ์หนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
 6. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1
 7. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
 8. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม (วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.)
 9. เกณฑ์การกำหนดจำนวนเล่มขึ้นต่ำของหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8)
 10. เกณฑ์การตั้งราคาหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6)
 11. ปฎิทินการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 12. ขอเชิญรับหนังสือเรียนที่ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจประเมินคุณภาพ
 13. ขอให้สำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
 14. รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (24 ก.ย.62)

ปีงบประมาณ 2561

 1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ผู้จัดการสำนักพิมพ์)
 2. ส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
 3. ตารางกำหนดวันเวลารับหนังสือเรียน
 4. แจ้งสำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับสมบูรณ์พร้อม CD เนื้อหารายวิชา
 5. ตารางกำหนดรับหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561
 6. แจ้งสำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับสมบูรณ์พร้อม CD เนื้อหารายวิชา
 7. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
 8. ส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 เพื่อตรวจประเมินคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 9. ตารางกำหนดวันรับหนังสือเรียนคืน (สำนักพิมพ์)
 10. แจ้งสำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับสมบูรณ์พร้อม CD เนื้อหารายวิชา

ปีงบประมาณ 2560

 1. ส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
 2. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ผู้จัดการสำนักพิมพ์)
 3. ตารางกำหนดวัน เวลาส่งหนังสือเรียน
 4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
 5. แจ้งสำนักพิมพ์หนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับปรับปรุงแก้ไขที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฉบับปรับปรุงแก้ไข
 6. แจ้งรายการหนังสือเรียนที่นำออกจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 7. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
 8. ตารางกำหนดวันเวลารับหนังสือเรียน
 9. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม
 10. ส่งหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
 11. ตารางกำหนดรับหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560
 12. แจ้งสำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับสมบูรณ์พร้อม CD เนื้อหารายวิชา

ปีงบประมาณ 2559

 1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (กำหนดเข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5 สอศ.)
 2. เอกสารข้อตกลงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนอาชีวศึกษา
 3. ปรับปฏิทินปฏิบัติงานตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา
 4. ประกาศ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดแนบ
 5. แบบฟอร์มรายการส่งหนังสือเรียนที่ไม่ผ่าน ส่งตรวจใหม่/ แบบฟอร์มรายการส่งหนังสือที่ผ่านการประเมิน
 6. ประกาศให้ สำนักพิมพ์จัดส่งหนังสือเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศขึ้นเว็บไซต์แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยให้สำนักพิมพ์ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และจัดส่งหนังสือเรียนฉบับสมบรูณ์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 7. ขอเชิญสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น.
 8. ส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
 9. แจ้งสำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับสมบูรณ์พร้อม CD เนื้อหารายวิชา

ปีงบประมาณ 2558

 1. จัดส่งหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 2. แจ้งให้สำนักพิมพ์มารับหนังสือคืน ดังรายละเอียดแนบ
 3. แจ้งการจัดทำต้นฉบับส่งตรวจ ดังรายละเอียดแนบ
 4. ขอให้สำนักพิมพ์มารับหนังสือเรียนฉบับส่งตรวจ ดังรายละเอียดแนบ
 5. ประกาศ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดแนบ
 6. แจ้งสำนักพิมพ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดแนบ

ปีงบประมาณ 2557

 1. แจ้งประกาศรายชื่อหนังสือเรียนที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพและให้สำนักพิมพ์มารับหนังสือเรียนอาชีวศึกษา
 2. แจ้งสำนักพิมพ์เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
 3. รายงานการประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ รายละเอียดเอกสารดังแนบ
 4. ขอเชิญสำนักพิมพ์ผู้แทนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รายละเอียดเอกสารดังแนบ
 5. จัดส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 6. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. ประกาศแจ้งสำนักพิมพ์ให้มารับหนังสือเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 8. แจ้งสำนักพิมพ์ ผู้แทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปีงบประมาณ 2556

 1. แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2556)
 2. แจ้งสำนักพิมพ์ให้จัดส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพื่อตรวจประเมิณคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 3. แจ้งสำนักพิมพ์จัดประชุมหารือการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
 4. ขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์
 5. แจ้งโรงพิมพ์ให้รับหนังสือที่แก้ไขปรับปรุงตามเอกสารดังแนบ

หนังสือเรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพแล้ว

 1. การกำหนดสื่อ หนังสือเรียน สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ. 2554 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2552 ปีการศึกษา 2552
 2. การกำหนดสื่อหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ. 2545 (ปรับ ปรุง พ.ศ. 2546) ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 ปีการศึกษา 2552
 3. การกำหนดสื่อหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ. 2545 (ปรับ ปรุง พ.ศ. 2546) ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 3/2552 ปีการศึกษา 2552
 4. การกำหนดสื่อหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 4/2552 ปีการศึกษา 2552
 5. การกำหนดสื่อหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 5/2552 ปีการศึกษา 2552
 6. การกำหนดรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบตาม หลักสูตรอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
 7. การกำหนดสื่อหนังสือเรียน สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546)
 8. รายชื่อหนังสือเรียนที่อนุญาตให้เลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)(เพิ่มเติม)
 9. บัญชีรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่อนุญาตให้เลือกใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากการตรวจประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 10. บัญชีรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่อนุญาตให้เลือกใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากการตรวจประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 11. บัญชีรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่อนุญาตให้เลือกใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากการตรวจ ประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แจ้งสำนักพิมพ์ให้จัดส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ปีงบประมาณ 2552

 1. การใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้งบเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. ขอ ขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล้องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 4. คู่มือ แนวทางการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประจำปีงบประมาณ 2552)
 5. แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2552
 6. หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนัก เรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในระบบและทวิภาคี
 7. ข้อมูลนักศึกษาและเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1/ 2552
 8. รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
 9. เว็บไซต์ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ที่ http://free15.vec.go.th
 10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712/16497 ลว. 24 มิ.ย. 52
 11. แจ้งเตือนการรายงานจำนวนนักเรียนที่ขอใช้สิทธิ์รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี
 12. การติดตามผลโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ยังไม่มีข้อมูล)
 13. ประกาศรับหนังสือเพื่อตรวจคุณภาพสื่อหนังสือด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2552
 14. การดำเนินการกับงบประมาณปี 2552 ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (8 มี.ค.53)