รวมข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง

ประกวดราคาซื้อชุดติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-13

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพการเรียนการสอนศึกษาทางไกลด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่) กิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-13

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและตรวจสอบการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-11