หลักสูตรอาชีวศึกษา

หลักสูตรอาชีวศึกษา

 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล
  - วิชาเอกเทคนิคยานยนต์
 1. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  - วิชาเอกเชื่อมและประสาน
 1. สาขาวิชาไฟฟ้า
  - วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
  - วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
 1. สาขาวิชาโยธา
  - วิชาเอกเทคนิคโยธา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
2. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

ประเภทวิชาอาชีวศึกษา

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขางานยานยนต์
  • สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
  • สาขางานเครื่องกลเรือ
  • สาขางานเครื่องกลเกษตร
  • สาขาตัวถังและสีรถยนต์
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขางานผลิตภัณฑ์
  • สาขางานโครงสร้าง
  • สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขางานก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  • สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขางานสถาปัตยกรรม
 9. สาขาวิชาสำรวจ
  • สาขางานสำรวจ
 1. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
  • สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
 2. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • สาขางานซ่อมบำรุง
 3. สาขาวิชาช่างพิมพ์
  • สาขางานช่างพิมพ์
 4. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
  • สาขางานแว่นตาและเลนส์
 5. สาขาวิชาช่างต่อเรือ
  • สาขางานต่อเรือโลหะ
  • สาขางานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
  • สาขางานนาวาสถาปัตย์
 6. สาขาวิชาโทรคมนาคม
  • สาขางานโทรคมนาคม
 7. สาขาวิชาโยธา
  • สาขางานโยธา
 8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
  • สาขางานอุตสาหกรรมยาง
 9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
  • สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
  • สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกล
  • อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานอุปกรณ์จับยึด
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  • สาขางานเทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
  • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  • สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่
  • สาขางานช่างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • สาขางานการซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะอาด
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • สาขางานระบบโทรคมนาคม
  • สาขางานระบบเสียงและภาพ
 6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
  • สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  • สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
  • สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน
  • สาขางานตกแต่งภายใน
 8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  • สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
 9. สาขาวิชาสำรวจ
  • สาขางานสำรวจ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  • สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
  • สาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเท้า
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้าว
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มันสำปะหลัง
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  • สาขางานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
  • สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
  • สาขางานงานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 1. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
  • สาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเท้า
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้าว
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มันสำปะหลัง
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  • สาขางานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
  • สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
  • สาขางานงานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 2. สาขาวิชาการพิมพ์
  • สาขางานการพิมพ์
 3. สาขาวิชาการพิมพ์
  • สาขางานการพิมพ์
 4. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
  • สาขางานเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ
  • สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 6. สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ
  • สาขางานเทคนิคการหล่อ
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • สาขางานระบบโทรศัพท์
  • สาขางานระบบข่ายสายตอนนอก
  • สาขางานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
 8. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
  • สาขางานเทคโนโลยีวัดและควบคุม
  • สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
  • สาขางานเทคโนโลยีแก๊ส
  • สาขางานมาตรวิทยา
  • สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 9. สาขาวิชาโยธา
  • สาขางานโยธา
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 11. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  • สาขางานเคมีอุตสาหกรรม
 12. สาขาวิชาปิโตรเคมี
  • สาขางานปิโตรเคมี
 13. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
  • สาขางานเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
 14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขางานวิชาเมคคาทรอนิกส์
 15. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
  • สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
  • สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
 16. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขางานเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 17. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • สาขางานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
  • สาขางานการตลาด
 3. สาขางานการเลขานุการ
  • สาขางานการตลาด
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
  • สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
 6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขางานการประชาสัมพันธ์
 1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
  • สาขางานธุรกิจบริการ
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
 2. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • สาขางานภาษาต่างประเทศ
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
  • สาขางานการตลาด
  • สาขางานธุรกิจค้าข้าว
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ
  • สาขางานการเลขานุการ
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
  • สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
  • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
  • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 5. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน
  • สาขางานการเงินเพื่ออาชีพอิสระ
 6. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  • สาขางานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 7. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 8. สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย
  • สาขางานธุรกิจประกันภัย
 9. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
  • สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
 10. สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • สาขางานการโฆษณา
  • สาขางานการประชาสัมพันธ์
 11. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  • สาขางานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
  • สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า
  • สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์
  • สาขางานธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง
  • สาขางานธุรกิจบริการ
  • สาขางานธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
 1. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  • สาขางานภาษาอังกฤษ
  • สาขางานภาษาจีน
  • สาขางานภาษาญี่ปุ่น
  • สาขางานภาษาฝรั่งเศส
  • สาขางานภาษาเยอรมัน
 2. สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์
  • สาขางานการจัดการผลิตภัณฑ์
 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขางานการจัดการการขนส่ง
  • สาขางานการจัดการคลังสินค้า
  • สาขางานตัวแทนรับออกของ
 4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขางานการจัดการทั่วไป
 5. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  • สาขางานการจัดการสำนักงาน
 6. สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 7. สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน
  • สาขางานธุรกิจรับจัดงาน

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
  • สาขางานวิจิตรศิลป์
 2. สาขาวิชาการออกแบบ
  • สาขางานการออกแบบ
 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
  • สาขางานศิลปหัตถกรรม
 4. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
  • สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
 5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
  • สาขางานศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
 6. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
  • สาขางานการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
  • สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
  • สาขางานมัลติมีเดีย
  • สาขางานแอนิเมชั่น
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
  • สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
 2. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี
 3. สาขาวิชาช่างทองหลวง
  • สาขางานช่างทองหลวง
  • สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
 4. สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
  • สาขางานดนตรี
  • สาขางานดนตรีประกอบสื่อและการแสดง
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
  • สาขางานจิตรกรรม
  • สาขางานจิตรกรรมไทย
  • สาขางานประติมากรรม
  • สาขางานประติมากรรมไทย
  • สาขางานภาพพิมพ์
  • สาขางานวิจิตรศิลป์
 2. สาขาวิชาการออกแบบ
  • สาขางานออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน
  • สาขางานการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
  • สาขางานเทคนิคงานหนัง
  • สาขางานเทคนิคงานดิน
  • สาขางานเทคนิคงานหล่อ
  • สาขางานเทคนิคงานพิมพ์ย้อม
  • สาขางานเทคนิคงานไม้
  • สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ
  • สาขางานเทคนิคงานรัก
  • สาขางานเทคนิคงานจักสาน
 4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
  • สาขางานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
  • สาขางานศิลปะการถ่ายภาพ
  • สาขางานการถ่ายภาพโฆษณา
  • สาขางานการผลิตวีดิทัศน์
  • สาขางานการถ่ายภาพและการพิมพ์
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
  • สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
  • สาขางานการพิมพ์สกรีน
 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
  • สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  • สาขางานคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
  • สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รองเท้า
  • สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระเป๋า
  • สาขางานศิลปะการทำเครื่องหนัง
  • สาขางานศิลปะการทำเครื่องหนัง
  • สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บุเบาะครุภัณฑ์
  • สาขางานเทคโนโลยีเต็นท์และอุปกรณ์เดินป่า
 3. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานรูปพรรณ
  • สาขางานประดับอัญมณี
 4. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
 5. สาขาวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
  • สาขางานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
 6. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องจักรกลเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานซ่อม-สร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 7. สาขาวิชาเทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานเทคนิคการทำต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานเทคนิคการหล่อเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานเทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี
 8. สาขาวิชาช่างทองหลวง
  • สาขางานช่างทองหลวง
 9. สาขาวิชาช่างทันตกรรม
  • สาขางานเทคนิคช่างทันตกรรม

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
  • สาขางานแฟชั่นดีไซน์
  • สาขางานแฟชั่นดีไซน์
  • สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
  • สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
  • สาขางานธุรกิจแฟชั่น
 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • สาขางานอาหารและโภชนาการ
  • สาขางานแปรรูปอาหาร
  • สาขางานธุรกิจอาหาร
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  • สาขางานเด็กปฐมวัย
  • สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 2. สาขาวิชาเสริมสวย
  • สาขางานเสริมสวย
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
  • สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษชั้นสูง
  • สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีภูษาภัณฑ์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  • สาขางานการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
  • สาขางานการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • สาขางานออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง
  • สาขางานออกแบบเสื้อผ้ากึ่งอุตสาหกรรม
  • สาขางานออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 4. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
  • สาขางานการประกอบอาหาร
  • สาขางานการถนอมและแปรรูปอาหาร
  • สาขางานธุรกิจอาหาร
  • สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
  • สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร
  • สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว
 2. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
  • สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
  • สาขางานคหกรรมการบริการ
  • สาขางานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • สาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย
  • สาขางานธุรกิจคหกรรม
  • สาขางานการจัดการงานคหกรรมการโรงแรม
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
  • สาขางานการทำผม
  • สาขางานการแต่งหน้า
  • สาขางานการนวดตัว

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
 • สาขางานการเกษตร
 • สาขางานพืชศาสตร์
 • สาขางานผลิตสัตว์นํ้า
 • สาขางานช่างเกษตร
 • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขางานผลิตสัตว์นํ้า
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขางานเกษตรศาสตร์
 2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขางานพืชไร่
  • สาขางานพืชสวน
  • สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้
  • สาขางานการจัดการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ
 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
  • สาขางานอาหารสัตว์
 4. สาขาวิชาสัตวรักษ์
  • สาขางานสัตวรักษ์
 5. สาขาวิชาช่างกลเกษตร
  • สาขางานช่างกลเกษตร
  • สาขางานเทคโนโลยีโรงสีข้าว
 6. สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
  • สาขางานธุรกิจเกษตร
  • สาขางานสหกรณ์
 7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขางานผลิตภัณฑ์พืช
  • สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
  • สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  • สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 3. สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  • สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคโนโลยีข้าว
  • สาขางานเทคโนโลยีอ้อย
  • สาขางานเทคโนโลยีมันสำปะหลัง
  • สาขางานเทคโนโลยียางพารา
  • สาขางานเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามัน
  • สาขางานเทคโนโลยีไม้ผล

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
 1. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ้า
  • สาขางานแปรรูปสัตว์นํ้า
  • สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
  • แช่เยือกแข็ง
  • สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ์
  • สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
  • บรรจุกระป๋อง
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานผลิตสัตว์นํ้า
  • สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั่วไป
  • สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุ้ง
 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานผลิตสัตว์นํ้า
  • สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั่วไป
  • สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุ้ง

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขางานการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขางานการท่องเที่ยว
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
  • สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม
  • สาขางานแม่บ้านโรงแรม
  • สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • สาขางานครัวโรงแรม
  • สาขางานสันทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ
  • สาขางานศิลปะและภูมิทัศน์เพื่องานโรงแรม
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล
  • สาขางานมัคคุเทศก์เดินป่า
  • สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป
  • สาขางานมัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม
 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง
  • สาขางานธุรกิจการบิน
  • สาขางานธุรกิจขนส่งทางนํ้า
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
  • สาขางานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
 3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
  • สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
 4. สาขาวิชาสปาและความงาม
  • สาขางานนวดแผนไทย
  • สาขางานเสริมความงาม

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  • สาขางานเคมีสิ่งทอ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  • สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  • สาขางานเคมีสิ่งทอ
 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรม
  • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
  • สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
  • สาขางานเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
  • สาขางานเทคโนโลยีระบบเสียง