หนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐ

หนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐ

เขียนโดย : ศทอ.

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนบเอกสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0033/0743 ลว 20 เมษายน 2564
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เขียนโดย : สตอ.

เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย : สตอ.

เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เขียนโดย : สตอ.