ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


04 ธันวาคม 2563 | 96 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์

ราคากลาง/ราคาอ้างอิง


27 สิงหาคม 2562
| 376
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


24 มิถุนายน 2562
| 352
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


18 พฤษภาคม 2562
| 359
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน


19 มกราคม 2564
| 9
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


13 มกราคม 2564
| 15
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต ก...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


08 ธันวาคม 2563
| 133
ประกาศร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมซอฟต์แวร์  สำนักอำนวยการ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๓๐ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


15 มิถุนายน 2563
| 256
ประกวดราคาจ้างการจัดทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


01 มิถุนายน 2563
| 261
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้ บุผ้าไหม กล่องผ้าไหมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


26 มีนาคม 2563
| 306
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักความร่วมมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์