ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
24 ธันวาคม 2564 | 61 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์ราคากลาง/ราคาอ้างอิง


08 เมษายน 2564
| 683
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


08 เมษายน 2564
| 611
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


08 เมษายน 2564
| 627
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน


11 พฤษภาคม 2564
| 333
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


19 มกราคม 2564
| 403
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


13 มกราคม 2564
| 395
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต ก...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


23 ธันวาคม 2564
| 28
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ ฉบับ (กลุ่มงานการเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


23 ธันวาคม 2564
| 32
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กจ.๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


23 ธันวาคม 2564
| 28
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กลุ่มงานการเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์