Logo of the VEC
ตราสัญลักษณ์ สอศ.,Logo VEC,กรมอาชีวะ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Logo of the National Vocation

ตราอาชีวศึกษาสร้างชาติ