ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ

 TitleSizeModified Date
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของ ผอ. สนผ. 14 มกราคม 25641.44 MB1/14/2021
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านอรรถพล) 14 มกราคม 2564478.22 KB1/14/2021
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านยศพล) 14 มกราคม 25646.32 MB1/14/2021
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านมณฑล) 14 มกราคม 25642.92 MB1/14/2021
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารของเลขาธิการฯ 14 มกราคม 256416.85 MB1/14/2021
Digitalization ของการศึกษารองรับวิถีใหม่ (New Normal)5.84 MB10/29/2020
รวม Presentation คอนเฟอเรนซ์ พุธที่ 29 เมษายน 256338.21 MB4/30/2020
เอกสารประชุมคอนเฟอร์เร้น วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชุดที่ 2692.82 KB6/28/2019
เอกสารประชุมคอนเฟอร์เร้น วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชุดที่ 11.06 MB6/28/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 1122.23 KB3/6/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 2772.80 KB3/6/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 32.33 MB3/6/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 43.95 MB3/6/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 5225.22 KB3/6/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 61.26 MB3/6/2019
เอกสารประกอลการประชุมผู้บริหาร 6-7 มีนาคม 62 ไฟล์ ที่ 74.59 MB3/6/2019
เอกสารประชุม 19 ธ.ค.61 (เลขามอบนโยบายVDOConferrent)20.31 MB12/19/2018
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา19.22 MB11/13/2018
เอกสารนำเสนอของเลขาสอศ. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน 6 ก.ย.6128.37 MB9/7/2018
เอกสารนำเสนอของเลขาสอศ. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ 5 ก.ย.6133.01 MB9/7/2018
แนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ5.25 MB9/5/2018
Bannerตลาดนัดแรงงาน จ ปัตตานี364.12 KB5/10/2018
Workshop Data Matching วันที่ 2 พฤษภาคม6111.50 MB5/4/2018
สรุปรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา177.47 MB3/30/2018
ผลการสรุปการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มเเข็งอาชีวศึกษา กลุ่มที่5-19 977.24 KB11/7/2017
ผลการสรุปการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มเเข็งอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 1-4และ 16 193.82 KB11/7/2017
เอกสารการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย ท่านเลขาธิการ สอศ. จ.ลำปาง13.17 MB11/7/2017
เอกสารเผยแพร่รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 100 เรื่อง1.84 MB10/18/2017
เอกสารการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.04.97 MB10/18/2017
เอกสารนำเสนอประชุมผู้บริหารของเลขาธิการฯ 9-10-6019.37 MB10/10/2017
เอกสารนำเสนอประชุมผู้บริหารของรองเลขาธิการฯ(ท่านประชาคม)9-10-601.21 MB10/10/2017
รายงานข้อมูลประจำปี 2559 (ANNUAL REPORT 2016)199.03 MB8/18/2017
เอกสารนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประชุมผู้บริหาร2.72 MB2/22/2017
การปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการปฏิรูปอาชีวศึกษา 3.72 MB2/22/2017
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริต4.66 MB2/22/2017
ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รองบุญส่ง)3.24 MB2/22/2017
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐ(รองฯประชาคม)2.20 MB2/22/2017
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (รองวณิชย์อ่วมศรี)1.75 MB3/2/2017
powerpointเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2.77 MB10/31/2016
powerpointประเทศไทย 4.0 กับการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 26 ต.ค.593.75 MB10/31/2016
"ใบขอใช้บริการระบบติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ MailGoThai และ G-Chat พร้อมคู่มือ" (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)6.18 MB9/7/2016
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Thailand (ฉบับเต็ม)5.99 MB8/22/2016
ppt ลอศ_10 มิย.บรรยายประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.5928.48 MB6/13/2016
เอกสารแผ่นพับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี2.14 MB3/27/2016
เอกสารการประชุมอาชีวะ รัฐ+เอกชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี10.77 MB3/7/2016
ข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ข้อมูลลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 ก.พ.59 46.88 KB2/17/2016
เอกสารประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา5.65 MB2/12/2016
ตัวอย่าง Certificate7.98 MB10/2/2012
แบบฟอร์มการเดินทางต่างประเทศ(แบบใหม่)36.00 KB10/2/2012