...
...
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 
นางอโนทยา เรืองศรี

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง