อุบลราชธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุบลราชธานี

1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่อยู่ : 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4525-4529, 0-4525-5047
โทรสาร : 0-4526-1077
Website : www.utc.ac.th
Email : utcubon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ที่อยู่ : 377 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-362098
โทรสาร : 0-4536-2098
Website : www.dtec.ac.th
Email : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสถานพยาบาล ไฟฟ้ากำลัง โยธา

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ที่อยู่ : 410 ถ.พรมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4524-5294, 0-4525-4654
โทรสาร : 0-4524-5294
Website : www.uvc.ac.th
Email : uvc_internet@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ที่อยู่ : 117 หมู่ 7 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4534-4292
โทรสาร : 0-4531-9888
Website : www.uboncat.ac.th
Email : agri.ubon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ที่อยู่ : 35 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4524-4754
โทรสาร : 0-4524-4755
Website : www.sarapadchang.com
Email : webmaster@sarabadchangubon.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล)

ที่อยู่ : 11 หมู่ 10ถ.อุบล-ตระการ กม.40 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-7532
โทรสาร : 0-4542-7531
Website : www.tkc.ac.th
Email : trakantec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ)

ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4542-8035-6
โทรสาร : 0-4542-8035
Website : www.kricec.ac.th
Email : khemarat39@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ที่อยู่ : 187 หมู่ 7 ถ.วาริน-กันทรลักษณ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4526-7124
โทรสาร : 0-4585-4087
Website : www.wariniec.ac.th
Email : info.warinice@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

9. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร)

ที่อยู่ : อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4544-1633
โทรสาร : 0-4544-1633
Website : www.utc.ac.th
Email : www.phiboon1@hotmail.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส.-