อุทัยธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุทัยธานี

1. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ที่อยู่ : 58 หมู่ 2 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5651-1582
โทรสาร : 0-5651-1901
Website : www.uthai.ac.th
E-mail : utc_9@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ที่อยู่ : 27 หมู่ 5 ถ.อุทัยธานี-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5698-2621
โทรสาร : 0-5698-2622
Website : www.utac.ac.th
E-mail : www.utac.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ที่อยู่ : 45 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง กม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5697-0097
โทรสาร : 0-5697-0096
Website : www.uthaipoly.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ