อุตรดิตถ์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุตรดิตถ์

1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 81 หมู่ 2 ถ.พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5541-2917, 0-5541-1241
โทรสาร : 0-5541-1241
Website : www.uttc.ac.th
E-mail : thunya_r2011@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 9 ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5541-1221
โทรสาร : 0-5541-2814
Website : www.uttvc.ac.th

E-mail : uttvc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ , ผ้าและเครื่องแต่งกาย , พณิชยการ , ศิลปกรรม , อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5541-6879, 0-5544-4050
โทรสาร : 0-5544-4050
Website : www.upc.ac.th
E-mail : upc.ac.th@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

4. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ที่อยู่ : 154 หมู่ 1 ถ.พิชัย-บ้านแก่ง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 0-5583-2043
โทรสาร : 0-5583-2043 ต่อ 18
Website : www.picc.ac.th
E-mail : phichai@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

5. วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า

ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์: รอข้อมูล
โทรสาร : รอข้อมูล
Website : รอข้อมูล
E-mail : รอข้อมูล

รอข้อมูล

  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล