อุดรธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี

1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ที่อยู่ : 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4222-1538, 0-4224-8592
โทรสาร : 0-4224-6038
Website : www.udontech.ac.th
Email : wepmaster@udontech.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่อยู่ : 7 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : 0-4229-5254, 0-4220-7679
โทรสาร : 0-4229-5254, 0-4220-7679 ต่อ 116
Website : www.kutcudon.ac.th
Email : kutcudon@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่อยู่ : 8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4224-6690, 0-4222-3241
โทรสาร : 0-4224-3236
Website : www.udvc.ac.th
Email : udoncbat@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ที่อยู่ : 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อยต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150, ตู้ ปณ.234 ปณจ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4225-1407
โทรสาร : 0-4225-1406
Website : www.udcbat.ac.th
Email : udoncbat@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ที่อยู่ : 106 หมู่ 11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4226-6104
โทรสาร : 0-4226-6103
Website : www.udcat.ac.th
Email : kasetudon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

6. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ที่อยู่ : 137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4222-1170
โทรสาร : 0-4224-1911
Website : www.uptech.ac.th
Email : uptech@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ที่อยู่ : 301 ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : 0-4233-1988, 0-4220-0577
โทรสาร : 0-4233-1988, 0-4220-0577
Website : www.kwice.ac.th
Email : kwicec.ac.th@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ที่อยู่ : 417 หมู่ 1 ถ.บริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 0-4228-2133
โทรสาร : 0-4228-1583
Website : www.bec.ac.th
Email : banphue@bec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

9. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ที่อยู่ : 572 หมู่ 6 ถ.หนองหาน-กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 0-4226-1289
โทรสาร : 0-4226-1289
Website : www.nonghan.ac.th
Email : nonghan_edu@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง