อ่างทอง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอ่างทอง

1. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ที่อยู่ : 2 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1656, 0-3562-5158
โทรสาร : 0-3561-1726
Website : www.attc.ac.th
E-mail : chanin_at@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ที่อยู่ : 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3563-2123
โทรสาร : 0-3562-2363
Website : www.viset.ac.th
E-mail : viset@viset.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี เครื่องกล

3. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ที่อยู่ : 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1848, 0-3569-1087
โทรสาร : 0-3569-1848
Website : www.phothong.ac.th
E-mail : bee255488@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช.เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล