หนองคาย

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดหนองคาย

1. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ที่อยู่ : 306 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4241-1776, 0-4246-5303 ต่อ 19,107,106
โทรสาร : 0-4241-2458
Website : www.nktc.ac.th
Email : nktech_1@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปทส. เครื่องกล

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ที่อยู่ : 174/1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4241-1244
โทรสาร : 0-4241-1245
Website : www.nbitech.ac.th
Email : nbitech_nk@hotmail.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ที่อยู่ : 240 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4242-2715, 0-4242-2716
โทรสาร : 0-4241-2017
Website : www.nkvc.ac.th
Email : tik_zaza@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ