สุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7727-2168
โทรสาร : 0-7727-2973
Website : www.srtc.ac.th
E-mail : msrtc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ยาง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2)

ที่อยู่ : 191 หมู่ 7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 0-7728-7149
โทรสาร : 0-7728-7149
Website : www.stc2.ac.th
E-mail : tachnic2_windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร : 0-7727-2631
Website : www.svc.ac.th
E-mail : svcvec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 43 หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 0-7739-9079
โทรสาร : 0-7739-9264
Website : www.suratatc.ac.th
E-mail : suratatc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 392 หมู่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-8360
โทรสาร : 0-7728-7577
Website : www.srptc.moe.go.th
E-mail : suratpoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 บ้านดอนหลวง ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ : 0-7743-5386, 0-7743-5387
โทรสาร : 0-7743-1593
Website : www.cicc.ac.th
E-mail : chaiya_cec@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

8. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ที่อยู่ : 1 หมู่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 0-7736-6737, 0-7736-6756
โทรสาร : 0-7736-3154 ต่อ 105, 0-7725-7248
Website : www.wcc.ac.th
E-mail : www.wcc.ac.th@live.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : รอข้อมูล
โทรสาร : รอข้อมูล
Website : รอข้อมูล
E-mail : รอข้อมูล

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. รอข้อมูล
 • ระดับ ปวส. รอข้อมูล