สุพรรณบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุพรรณบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ที่อยู่ : 74ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-3552-2101
โทรสาร : 0-3552-3807
Website : www.stc.ac.th
E-mail : yeen_jo@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ที่อยู่ : 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-3551-1355
โทรสาร : 0-3552-4022
Website : www.spvc.ac.th
E-mail : admin.spvc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ที่อยู่ : 288 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ : 0-3559-5055, 0-3559-5056
โทรสาร : 0-3559-5055
Website : www.spcat.ac.th
E-mail : suphanatc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การบัญชี การเลขานุการ เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ที่อยู่ : 166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-3551-1880
โทรสาร : 0-3552-3890
Website : www.bunharnpoly.ac.th
E-mail : praphask@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ที่อยู่ : 25 หมู่ 10 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 0-3555-3045, 0-3556-4750
โทรสาร : 0-3556-4750
Website : www.uic.ac.th
E-mail : uicacth@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ที่อยู่ : 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 0-3555-2105
โทรสาร : 0-3555-2105, 0-3553-2411
Website : www.siace.ac.th
E-mail : siace@siace.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล