สุโขทัย

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุโขทัย

1. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ที่อยู่ : 2/4 หมู่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-1201, 0-5562-0320
โทรสาร : 0-5561-1202
Website : www.sukhothaitc.ac.th
E-mail : sukhothaitc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ที่อยู่ : 108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-1789
โทรสาร : 0-5561-2419
Website : www.stvc.ac.th
E-mail : wepmaster@stvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ที่อยู่ : 16 หมู่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 0-5564-1076
โทรสาร : 0-5564-1080
Website : www.stcat.ac.th
E-mail : stcat2520@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ที่อยู่ : 11 หมู่ 13 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3341, 0-5561-2941
โทรสาร : 0-5561-3200
Website : www.sukhothai-pc.ac.th
E-mail : sptc_poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ที่อยู่ : 362 หมู่ 3 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 0-5567-5108
โทรสาร : 0-5567-5108
Website : www.srisat-icec.ac.th
E-mail : siset_icec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ที่อยู่ : 9 หมู่ 11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 0-5568-3006
โทรสาร : 0-5568-3007
Website : www.sie.ac.th
E-mail : sicec_it@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล