สิงห์บุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสิงห์บุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ที่อยู่ : 4 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3651-1232
โทรสาร : 036-511-487
Website : www.sbtc.ac.th
E-mail : sbtc_data@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

ที่อยู่ : 49 หมู่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โทรศัพท์ : 0-3659-7456
โทรสาร : 0-3659-7515
Website : www.singtc2.ac.th
E-mail : singtc2@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ที่อยู่ : 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3651-2515
โทรสาร : 0-3651-1244
Website : www.singburivc.ac.th
E-mail : singvc@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส.การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

ที่อยู่ : 94 หมู่ 1ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3651-1360
โทรสาร : 0-3652-0497
Website : www.kasetsing.ac.th
E-mail : singburiatc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ที่อยู่ : 91 หมู่ 2 ถ.อินทร์บุรี-หนองสุ่ม ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 0-3650-5159
โทรสาร : 0-3650-5159
Website : www.icc.ac.th
E-mail : inburi05@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง