สระบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสระบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ที่อยู่ : 424ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1122, 0-3622-0236
โทรสาร : 0-3621-2096
Website : www.sbt.ac.th
E-mail : www.sbt.ac.th/

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ที่อยู่ : 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ : 0-3634-4088, 0-3634-4673
โทรสาร : 0-3634-4088
Website : www.mlt.in.th
E-mail : www.mlt.in.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา

3. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์

ที่อยู่ : ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 0-3628-1295
โทรสาร : 0-3633-1004
Website : www.tl.ac.th
E-mail : www.tl.ac.th/

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ที่อยู่ : 555 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1016
โทรสาร : 0-3622-1222
Website : www.rsc.ac.th
E-mail : info@rsc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

5. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง 18000
โทรศัพท์ : 0-3673-1481
โทรสาร : 0-3673-1480
Website : www.srbpoly.ac.th
E-mail : srbpoly@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ที่อยู่ : 112 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 0-3626-6561
โทรสาร : 0-3626-8666
Website : www.sic.ac.th
E-mail : info@sic.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ที่อยู่ : 39 หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 0-3638-0042
โทรสาร : 0-3637-0072
Website : www.nci.ac.th
E-mail : regis_nci@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ไฟฟ้ากำลัง