สมุทรสงคราม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสมุทรสงคราม

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : 89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3471-1440
โทรสาร : 0-3471-1470
Website : www.sstc.ac.th
Email : sstc@sstc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : 122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3471-6343
โทรสาร : 0-3471-6343
Website : www.ssptc.ac.th
Email : ssptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
  • ระดับ ปวส.การตลาด เครื่องกล

3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 0-3471-7375, 0-3474-9140
โทรสาร : 0-3471-7375
Website : www.ampawa.ac.th
Email : www.ampawa.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง