สมุทรปราการ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสมุทรปราการ

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ที่อยู่ : 336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2323-9009, 0-2323-9680
โทรสาร : 0-2323-9010
Website : www.sptc.ac.th
Email : technic@sptc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

ที่อยู่ : 259 หมู่ 8 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2707-1944
โทรสาร : 0-2707-1944
Website : www.kat.ac.th
Email : ksp259@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ที่อยู่ : 274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2395-3935, 0-2395-4055
โทรสาร : 0-2395-3935, 0-2395-4055 ต่อ 118
Website : www.spkpoly.ac.th
Email : p_samutprakan@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด

4. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ที่อยู่ : 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2453-7847
โทรสาร : 0-2819-5277
Website : www.prasamutjd.ac.th
Email : prasamutjd@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์