สตูล

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสตูล

1. วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ที่อยู่ : 217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 0-7471-1107, 0-7472-4237
โทรสาร : 0-7471-1110
Website : www.sttc.ac.th
E-mail : technicsatun@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ที่อยู่ : 4 หมู่ 2 ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7479-1013
โทรสาร : 0-7479-1013
Website : www.lc.ac.th
E-mail : lc_vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

3. วิทยาลัยการอาชีพละงู

ที่อยู่ : 43 หมู่ 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 0-7472-2438
โทรสาร : 0-7472-2488
Website : www.lc.ac.th
E-mail : lc_vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่อง