สงขลา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสงขลา

1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ที่อยู่ : 7 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7421-2300
โทรสาร : 0-7421-2301
Website : www.htc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ที่อยู่ : 87 ถ.หาดใหญ่-จะนะ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-7447-7292, 0-7431-8428
โทรสาร : 0-7447-7292, 0-7431-8428
Website : www.chanatc.ac.th
E-mail : info@chanatc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ที่อยู่ : 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-1202, 0-7431-3080
โทรสาร : 0-7431-3512
Website : www.songkhlavc.ac.th
E-mail : thesvc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีความงาม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจรับจัดงาน วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ที่อยู่ : 142/44 หมู่3 ต.ท่าชะมวงอ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0-7438-9118
โทรสาร : 0-7438-9118
Website : www.scat.ac.th
E-mail : kaset_sk@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ที่อยู่ : 57/7 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 0-7438-0312
โทรสาร : 0-7433-3525
Website : www.tfc.ac.th
E-mail : tfc27@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. การควบคุมเรือประมง แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

6. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ที่อยู่ : 11 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยางอ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-1590
โทรสาร : 0-7431-1074
Website : www.spc.ac.th
E-mail : singha_skpt@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ที่อยู่ : 1456 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7423-2036, 0-7423-0844
โทรสาร : 0-7424-6945
Website : www.lpt.ac.th
E-mail : info@lpt.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง

8. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ที่อยู่ : 22 หมู่ 1ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 0-7437-1805
โทรสาร : 0-7434-1715
Website : www.nathawee.ac.th
E-mail : nathawee@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

9. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ที่อยู่ : 60 หมู่ 7ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 0-7430-4192
โทรสาร : 0-7430-4192
Website : www.pakho.ac.th
E-mail : pakho.ac@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)

ที่อยู่ : 105/4 หมู่ 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์ : 0-7448-4342
โทรสาร : -
Website : www.stmc.ac.th
E-mail : stmc22@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -