สกลนคร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสกลนคร

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ที่อยู่ : 219 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4271-0201-3
โทรสาร : 0-4297-0220,0-4297-0204
Website : www.sakontech.com
Email : www.techdakon.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ที่อยู่ : 448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-2688
โทรสาร : 0-4273-3149
Website : www.sknk-ptc.ac.th
Email : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเทคนิคสว่างดินแดน (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน)

ที่อยู่ : 784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 0-4272-1991
โทรสาร : 0-4272-1992
Website : www.swicec.ac.th
Email : tabian_2555@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ที่อยู่ : 58 หมู่ 6 บ้านนาซอน ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 0-4274-6302
โทรสาร : 0-4274-6302
Website : www.pannanicec.ac.th
Email : phanna_center@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่อง