ศรีสะเกษ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดศรีสะเกษ

1. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 319 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-2886, 0-4563-1369
โทรสาร : 0-4561-2698
Website : www.sisat.ac.th
E-mail : sisatt@sisat.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคการหล่อ เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล เทคนิคการผลิต

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 91 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-2934
โทรสาร : 0-4561-3438
Website : www.sskcat.ac.th
E-mail : scat543@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวรักษ์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1899
โทรสาร : 0-4561-1879
Website : www.sipotec.ac.th
E-mail : sisaketrally@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 358 หมู่8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1991
โทรสาร : 0-4561-3998
Website : www.sicc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ แก้ไขเมื่อ 8 เมษายน 2559)

ที่อยู่ : 82 หมู่ 1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 0-4581-1050
โทรสาร : 0-4581-1052
Website : www.ktl.ac.th
E-mail : nontaphat4421@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ที่อยู่ : 153 หมู่ 8 ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ์ ต.สิอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 0-4563-7411
โทรสาร : 0-4563-7411
Website : www.khicec.ac.th
E-mail : khunhan04@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้า

7. วิทยาลัยเทคนิค กันทรารมย์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์)

ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -

8. วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล)

ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -

9. วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

ที่อยู่ : ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -