ลำพูน

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดลำพูน

1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ที่อยู่ : 42 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5351-1073
โทรสาร : 0-5351-0334
Website : www.ltc.ac.th
E-mail : lamphunTC@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โทรศัพท์ : 0-5397-6225
โทรสาร : 0-5397-6223
Website : www.lcat.ac.th
E-mail :  atc_lamphun@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ที่อยู่ : 191 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-ทุ่งหัวช้าง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 0-5355-5407
โทรสาร : 0-5355-2105
Website : www.pasangic.ac.th
E-mail : pasangicec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ที่อยู่ :  239 หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทรศัพท์ : 0-5359-1165
โทรสาร : 0-5398-0909
Website : www.banhong.ac.th
E-mail : banhong_40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง