ลำปาง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดลำปาง

1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ที่อยู่ : 15 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ยอ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5422-3006, 0-5421-7106
โทรสาร : 0-5422-4426
Website : www.lampangtc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ที่อยู่ : 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5421-7101, 0-5422-8024
โทรสาร : 0-5422-3058
Website : www.lampangvc.ac.th
E-mail : lampangvc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ที่อยู่ : 551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5422-1198
โทรสาร : 0-5422-5147
Website : www.lampangpoly.ac.th
E-mail : sarabunlptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง

4. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)

ที่อยู่ : 429 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 0-5428-2266
โทรสาร : 0-5428-2213
Website : www.kiec.ac.th
E-mail : stp_suttpong@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ที่อยู่ : 147 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทรศัพท์ : 0-5429-2701
โทรสาร : 0-5429-3040
Website : www.thoen.ac.th
E-mail : thoenvocation@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ที่อยู่ : 393 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 0-5433-0737
โทรสาร : 0-5433-0737
Website : www.egtechma.ac.th
E-mail : eg-tech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

7. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ที่อยู่ : 373 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-271559
โทรสาร : รอข้อมูล
Website : facebook : วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
E-mail : tc_chaehom@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่ิอมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง