ลพบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดลพบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่อยู่ : 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-1083, 0-3641-2328
โทรสาร : 0-3641-1666
Website : www.lbtech.ac.th
E-mail : lopburi@lbtech.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ที่อยู่ : 205 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 0-3642-6608, 0-3642-6565
โทรสาร : 0-3642-6608
Website : lbtech2.ac.th
E-mail :  lopburi02@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.การก่อสร้าง การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ที่อยู่ : 139 หมู่ 6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3662-6242, 0-3642-1245
โทรสาร : 0-3642-1245
Website : www.lbvoc.ac.th
E-mail : lbvoc.th@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร

 


4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ที่อยู่ : 26 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 0-3649-1370, 0-3663-9312
โทรสาร : 0-3649-1370, 0-3663-9312
Website : www.kasetlopburi.ac.th
E-mail : kasetlopburi@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ที่อยู่ : 100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3642-0950
โทรสาร : 0-3642-4929
Website : www.lpc.ac.th
E-mail : lopburi07ptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

 


6. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง)

ที่อยู่ : 343 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 0-3670-8093
โทรสาร : 0-3670-8094
Website : www.ksr.ac.th
E-mail : kicec.std2001@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ (การจัดการทั่วไป เทียบโอนประสบการณ์)

7. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 0-3646-2050
โทรสาร : 0-3646-2050
Website : chaibadan.ac.th
E-mail : padmook@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้า

 


8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ที่อยู่ : 555 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์ : 061-416-8819
โทรสาร : -
Website : www.sugartech.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างซ่อมบำรุง
 • ระดับ ปวส. -