ราชบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดราชบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ที่อยู่ : 433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3233-7228, 0-3233-8544 ต่อ 110
โทรสาร : 0-3233-7477
Website : www.rtc.ac.th
E-mail : itc_rat@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2

ที่อยู่ : 12 หมู่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3229-7119-121, 0-3229-7120
โทรสาร : 0-3229-7122
Website : www.rtech2.com
E-mail : technic2@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ที่อยู่ : 56/1 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3223-1313, 0-3223-3148
โทรสาร : 0-3223-2628
Website : www.technicphotharam.com
E-mail : t_photharam@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เคมีสิ่งทอ เครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งทอ พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีสิ่งทอ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งทอ ไฟฟ้ากำลัง อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ที่อยู่ : 63 หมู่7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3274-0039
โทรสาร : 0-3274-0040
Website : /www.rbcat.ac.th
E-mail : office@rbcat.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวรักษ์ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ที่อยู่ : 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3232-3924, 0-3232-1903
โทรสาร : 0-3232-3924, 0-3232-1903 ต่อ 109
Website : www.rptc.ac.th
E-mail : rptc_0650.15@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3274-3745
โทรสาร : 0-3234-4979
Website : www.bpg.ac.th
E-mail : bangpong_ice@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

7. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ที่อยู่ : 153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 0-3271-1000, 0-3222-8170 ต่อ 101, 103
โทรสาร : 0-3271-1001
Website : www.ptcc.ac.th
E-mail : paktho06@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี