ระยอง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดระยอง

1. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ที่อยู่ : 86/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-0152
โทรสาร : 0-3887-0717
Website : www.technicrayong.ac.th
E-mail : techrayong01@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีอุตสาหกรรม เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ปิโตรเคมี อาหารและโภชนาการ

2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ที่อยู่ : 11 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ที่ติดต่อ : ตู้ ปณ.9 ปณจ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์: 0-3889-2039
โทรสาร : 0-3889-2292
Website : www.bktech.ac.th
E-mail : bankhai@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ที่อยู่ : 234 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3803-4657
โทรสาร : 0-3803-4657, 0-3803-4658
Website : www.technicmaptaphut.ac.th
E-mail : www.rayong03@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ที่อยู่ : 2 ซ.สารพัดช่าง ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3868-5383
โทรสาร : 0-3869-1829
Website : rayongpoly.ac.th
E-mail : rayongpoly@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ที่อยู่ : 333 หมู่ 8 ซ.เขาไม้แก้ว ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์: 0-3899-2022
โทรสาร : 0-3867-4991
Website : klangvec.ac.th
E-mail : klang05@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล
  • ระดับ ปวส. -