ระนอง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดระนอง

1. วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ที่อยู่ : 155 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7781-1393
โทรสาร : 0-7782-1507
Website : www.rntc.ac.th
E-mail : rtc_ranong@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ที่อยู่ : 19 หมู่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7789-7756
โทรสาร : 0-7789-7756
Website : www.kasetranong.ac.th
E-mail : kasetranong@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

3. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ที่อยู่ : 3 หมู่ 6 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 0-7789-1327, 0-7789-1181
โทรสาร : 0-7789-1327
Website : v-cop.net
E-mail : kraburi_04@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล