ยะลา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดยะลา

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ที่อยู่ : 129 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-3404, 0-7321-6770
โทรสาร : 0-7321-3404, 0-7321-6770
Website : www.ytc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล เทคนิคการผลิต

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ที่อยู่ : 100 หมู่ 5 บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7325-4806
โทรสาร : 0-7325-4803
Website : www.yvc.ac.th
E-mail : info@yvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาษาต่างประเทศธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ที่อยู่ : 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7327-4505-8
โทรสาร : 0-7336-1104-5
Website : www.yalapoly.ac.th
E-mail : yalapoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

4. วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ที่อยู่ : 2 ถ. วิทยาลัยการอาชีพ 2 เทศบาลตำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ : 0-7323-4111, 0-7323-4888
โทรสาร : 0-7323-2295
Website : www.bticec.ac.th
E-mail : bticec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

5. วิทยาลัยการอาชีพรามัน

ที่อยู่ : 69 ถ.รามัน-บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โทรศัพท์ : 0-7326-2044, 0-7326-2048
โทรสาร : 0-7326-2040
Website : www.ramanvoc.moe.go.th
E-mail : ramanvoc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -