มุกดาหาร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดมุกดาหาร

1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ที่อยู่ : 68 หมู่ 6 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4261-2964,0-4261-2965
โทรสาร : 0-4261-2964
Website : www.mec.ac.th
E-mail : panya.mun@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ที่อยู่ : 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โทรศัพท์ : 0-4263-8197
โทรสาร : 0-4263-8197
Website : www.nk-icc.ac.th
E-mail : mukdahan02@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ที่อยู่ : บ้านตาลใหม่ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โทรศัพท์ : 0-4261-2964, 0-4261-2965
โทรสาร : 0-4261-2964
Website : www.dontantm.ac.th
E-mail : dontantm@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -