มหาสารคาม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดมหาสารคาม

1. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ที่อยู่ : 460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1403
โทรสาร : 0-4372-2010
Website : www.mtc.ac.th
E-mail : sarabanmtc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล เทคนิคการผลิต

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ที่อยู่ : 579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1371
โทรสาร : 0-4372-1865
Website : www.mvc.ac.th
E-mail : info@mvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม เสริมสวย อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร การจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ที่อยู่ : 147 หมู่ 17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4374-6284, 0-4374-6283
โทรสาร : 0-4374-6285
Website : www.mcat.ac.th
E-mail : mcat2550@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การโรงแรมและบริการ เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

4. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ที่อยู่ : 84 หมู่ 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4397-1203
โทรสาร : 0-4397-1204
Website : www.mpc.ac.th
E-mail : mk_mpc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

5. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ที่อยู่ : 57 หมู่ 6 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ : 0-4379-0457
โทรสาร : 0-4379-0674
Website : www.ppice.ac.th
E-mail : Mahasarakham04@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

6. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม)

ที่อยู่ : 142 หมู่ 7 ถ.วาปีปทุม-จตุรพักตร์พิมาน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ : 0-4379-8380
โทรสาร : 0-4379-8622
Website : www.wapee.ac.th
E-mail : wapee40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ