ภูเก็ต

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดภูเก็ต

1. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ที่อยู่ : 178/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-1343
โทรสาร : 0-7621-2729
Website : www.ptc.ac.th
E-mail : pket_tech@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ที่อยู่ : 215 หมู่ 5 บ้านเมืองใหม่ ถ.เมืองใหม่-สนามบินภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 0-7632-8230, 0-7632-7609
โทรสาร : 0-7632-8230
Website : www.tlc.ac.th
E-mail : thalang45@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ที่อยู่ : ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-4818, 0-7622-6169
โทรสาร : 0-7621-1090
Website : www.phuketvc.ac.th
E-mail : dovepvc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ที่อยู่ : 42/20 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7622-4283
โทรสาร : 0-7621-2741
Website : www.polyphuket.ac.th
E-mail : poly+phuket@yahooo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -