เพชรบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพชรบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ที่อยู่ : 115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3242-5432, 0-3242-5705
โทรสาร : 0-3242-5705 ต่อ 105
Website : www.pbtc.ac.th
E-mail : plan@technicphet.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ที่อยู่ : 300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3242-5557, 0-3242-7021
โทรสาร : 0-3242-5557 ต่อ 111
Website : www.pbpvc.ac.th
E-mail : pvc_phet@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ที่อยู่ : 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3259-4070, 0-3259-4071
โทรสาร : 0-3259-4070, 0-3259-4071 ต่อ 111
Website : www.pkaset.net
E-mail : pkaset@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

4. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ที่อยู่ : 93 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3248-8058
โทรสาร : 0-3248-8060
Website : www.phetpoly.ac.th
E-mail : phetpoly@phetpoly.mail.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. -

5. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ที่อยู่ : 106 หมู่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 0-3244-7597
โทรสาร : 0-3244-7597
Website : www.kycec.ac.th
E-mail : master@kycec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ที่อยู่ : 106/1 หมู่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ : 0-3258-6488, 0-3258-6489
โทรสาร : 0-3258-6489
Website : www.bicec.ac.th
E-mail : banlat@bicec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล)

ที่อยู่ : 62 หมู่ 6 บ้านหนองจันทร์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3772-461
โทรสาร : 0-3277- 2461
Website : www.kkwtech.ac.th
E-mail : phetchaburi07@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -