พิษณุโลก

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพิษณุโลก

1. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ที่อยู่ : 2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5530-2029, 0-5530-2032
โทรสาร : 0-5530-2030
Website : www.pltc.ac.th
E-mail : boonluec@pltc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ที่อยู่ : 149 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมืองด้านใต้ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5527-8618
โทรสาร : 0-5527-8618
Website : 202.143.163.125
E-mail : sktc_pltc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล , เทคนิคการผลิต , ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ที่อยู่ : 60 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-8570
โทรสาร : 0-5525-1346
Website : www.plvc.ac.th
E-mail : plvca@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ที่อยู่ : 410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5533-7551
โทรสาร : 0-5533-7553
Website : www.bpcc.ac.th
E-mail : bungphra_pl@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-2034
โทรสาร : 0-5525-2034
Website : 202.143.133.18
E-mail : plkpoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

6. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ที่อยู่ : 179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5536-3095
โทรสาร : 0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207
Website : ntic.ac.th
E-mail : nakhonthaimail@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์