พิจิตร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพิจิตร

1. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ที่อยู่ : 33 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-1325
โทรสาร : 0-5661-1633
Website : www.pjtc.ac.th
E-mail : Datatech2010@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

ที่อยู่ : 94 หมู่ 6 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 0-5669-1151, 0-5669-1153
โทรสาร : 0-5669-1151
Website : www.phcat.in.th
E-mail : agriculture_phichit@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

3. วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ที่อยู่ : 316 ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-3481
โทรสาร : 0-5661-1866
Website : www.ppc.ac.th
E-mail : polytechnic316@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ