พัทลุง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพัทลุง

1. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ที่อยู่ : 248 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-3066, 0-7461-5505
โทรสาร : 0-7461-3052
Website : www.ptl.ac.th
E-mail : vishnuptl@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ที่อยู่ : 265 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-3066
โทรสาร : 0-7461-3052
Website : www.ptl.ac.th
E-mail : ptc2itc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.-
 • ระดับ ปวส.-

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ที่อยู่ : 221 หมู่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-610-475-6, 074-461-047-6
โทรสาร : 0-7461-8056 ต่อ 100, 0-7461-8057 ต่อ 100
Website : www.kasetpt.ac.th
E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส.เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

4. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

ที่อยู่ : 5 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-4046
โทรสาร : 0-7461-1640
Website : www.ptlpoly.ac.th
E-mail : ptlpoly_sarabun@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส.การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ที่อยู่ : 210 หมู่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7185, 0-7469-7466
โทรสาร : 0-7469-7467
Website : www.bangkaew.ac.th
E-mail : bangkaew_pl05@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส.การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ที่อยู่ : 214 หมู่ 6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 0-7461-7187, 0-7461-7198
โทรสาร : 0-7461-7163
Website : www.knicec.ac.th
E-mail : knicec.vec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.การบัญชี คอมพิวเตอร์