พะเยา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพะเยา

1. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ที่อยู่ : 355 หมู่ 11 ถ.สนามกีฬา ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5488-7200 ต่อ 34,0-5488-7199
โทรสาร : 0-5448-7198
Website : www.phayaotc.ac.th
E-mail : technicphayao@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5408-9835
โทรสาร : 0-5407-9836
Website : www.geocities.com/phayaoatc
E-mail : phayao_02@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ)

ที่อยู่ : 141 หมู่ 10 ถ.เชียงคำ-ปง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทรศัพท์ : 0-5488-3510
โทรสาร : 0-5488-3510
Website : www.ckec.ac.th
E-mail :  dovecchiang@hotmail.com
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้)

ที่อยู่ : 69 หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ : 0-5448-3410, 0-5448-3411
โทรสาร : 0-5448-3410
Website : www.ctc.ac.th
E-mail :  -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ที่อยู่ : 135 หมู่ 6 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทรศัพท์ : 0-5448-3730
โทรสาร : 0-5448-3731
Website : www.pongtechno.ac.th
E-mail :  pongcollege@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -