พระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : 29 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-5144-6
โทรสาร : 0-3532-1956
Website : www.ayuttech.ac.th
E-mail : np_cc49@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3525-1491
โทรสาร : 0-3525-1491
Website : www.ayutthaya-ship.ac.th
E-mail : webmaster@ayutthaya-ship.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่อยู่ : 55 หมู่ 9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-3535-0661-2, 0-3522-2679
โทรสาร : 0-3535-6541-2, 0-3522-6279 ต่อ 23
Website : www.aitc.ac.th
E-mail : nual-prang@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-1211
โทรสาร : 0-3524-1211
Website : www.ayutthaya_ship.ac.th
E-mail : wepmaster@ayutthaya_ship.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 0-3570-4152
โทรสาร : 0-357-041-52 ต่อ 102
Website : www.kasetbangsai.ac.th
E-mail : kasetbangsai@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

6. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : 131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3521-3334, 0-3533-5237
โทรสาร : 0-3533-5965
Website : www.apc.ac.th
E-mail : apc@apc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

7. วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ที่อยู่ : 68 หมู่ 4 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 0-3578-6039
โทรสาร : 0-3578-6038
Website : www.senavec.ac.th
E-mail : : senavecg@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทรศัพท์ : 0-3585-0800
โทรสาร : 0-3585-0799
Website : www.mice.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี